HOME 파주시 이용안내 사이트맵
통합검색 검색  
파주테마통계 통계보고서 통계자료실
 
파주통계
도표로 보는 파주
최신 파주통계
연도별 통계자료
경기도내 파주시지표
Kosis국가통계포털
온라인간행물
통계지리정보(GIS)
e-나라지표 통계표준분류
중소기업통계포털 어린이통계동산
IT통계포털 사이버통계전시관
통계제공사이트 내고장살림
통계관련용어
최신파주통계
월별 인구현황 월별 인구현황 읍면동별 인구현황 연령별 인구 리별 인구현황
인구이동 인구동태
인구이동 남녀기준 본 자료는 매월말 작성 (단위 : 명)  
2021년 전입 전출
합계 합계
1월 5,985 3,085 2,900 5,071 2,643 2,428
2월 7,187 3,594 3,593 5,782 2,966 2,816
3월 7,544 3,918 3,626 6,115 3,175 2,940
4월 6,415 3,365 3,050 4,805 2,493 2,312
5월            
6월            
7월            
8월            
9월            
10월            
11월            
12월            
인구이동 도기준  
2021년 전입 전출
합계 도내 도외 합계 도내 도외
1월 5,985 4,059 1,926 5,071 3,758 1,313
2월 7,187 5,049 2,138 5,782 4,355 1,427
3월 7,544 5,463 2,081 6,115 4,523 1,592
4월 6,415 4,554 1,861 4,805 3,688 1,117
5월            
6월            
7월            
8월            
9월            
10월            
11월            
12월            
본자료에 외국인은 포함되어 있지 않습니다.
자료 : 민원봉사과
Quick menu
화면 + / -
전자책e-Book
뷰어프로그램Download
Top
파주통계 사이트입니다. 방문해주셔서 감사합니다